ALİ İHSAN KAYA

SMMM. VE YMM.lerin pandemide çalışmaları

Bilindiği gibi 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2. Mad-desinde belirlenmiştir.

Mesleğin konusu

Madde 2 – A) Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu:

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

  1. a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tut-mak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
  2. b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunla-rın uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
  3. c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirki-şilik ve benzeri işleri yapmak.

Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali müşavir denir.

  1. B) Yeminli mali müşavirlik mesleğinin konusu:

 (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı işleri yapmanın yanında Kanunun 12’nci maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır.

Yeminli mali müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.

Bu yasa maddesinden anlaşıldığı üzere Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM.) ve Yeminli Mali Müşa-virler (YMM) Devletin Vergi toplamasında birinci derecedeki Meslek Sahipleri durumundadır.

Bu yüzden de Hükumetin aldığı son kapanma kararından önceki uygulamalarda Devletin Vergi toplamadaki birinci unsuru olan SMMM. ve YMM’ler sokağa çıkma konusunda istisna kapsamına alınarak kısıtlamaya tabi olmadan 2020 yılı Gelir vergisi ve diğer vergilere ait beyannamelerinin verilmesi sağlanmıştır.

Ancak her nedense son alınan kararlarda SMMM. Ve YMM’ler istisna kapsamına alınmamıştır. Oysa Nisan ayı sonuna kadar şirketlerin 2020 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilmesi gerekmektedir. Ayrıca 26. Ni-san’a kadar yine KDV., Muhssk, Damga Vergisi vs. beyanların SMMM’ler tarafından yapılması gerekmektedir. Yine 17 Mayısa kadar da 2021 yılı 1. Dönem Geçici vergilerin beyanı gerekmektedir.

Bu nedenlerle SMMM. Ve YMM’lerin sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmadan daha önce olduğu gibi istisna kapsamına alınarak devletin vergisel işlemlerini yapmalarına olanak sağlanması gerekmektedir.

Bu yönde talep ve girişimler olduğu duyumlarımız vardır. Ancak henüz bir sonuç alınamamıştır.

Temennimiz en kısa sürede SMMM. Ve YMM’lerin sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmadan daha önce olduğu gibi istisna kapsamına alınarak devletin vergisel işlemlerini yapmalarının sağlanmasıdır.

16 Nisan 2021
Captcha işaretlenmemiş.
Yazarın Diğer Yazıları
Kurumlar Vergisi oranı arttırıldı

29 Nis 2021

SMMM. VE YMM.lerin pandemide çalışmaları

16 Nis 2021

Gelir vergisi beyanı başladı

04 Mar 2021

Yabancı sporcuların cari açığa etkisi

30 Ara 2020

Yeni vergi affı yasalaştı

28 Kas 2020

Yeni vergi affı

06 Kas 2020

Mavi Vatan, Meis ve 12 Adalar

05 Eyl 2020

Doğal gaz müjdesi

28 Ağu 2020

Lozan Anlaşması

05 Ağu 2020

Derya Büyükuncu

18 Tem 2020