ALİ İHSAN KAYA

7338 sayılı (Yeni Torba) yasası yayınlandı

Daha önceki yazımızda ana hatlarını özetlemeye çalıştığımız yeni Torba Yasa 7338 sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’nde görüşülerek bazı değişikliklerle kabul edildi ve 26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önceki yazımızda Yasa tasarısının hemen belli başlı tüm konularını ele aldığımızdan bu yazımızda yasa tasarısında TBMM’deki değişiklikleri ele alacağız.

Yeni Torba Yasadaki TBMM.de yapılan en önemli değişiklik Geçici Verginin 4. Döneminin kaldırılması ve bunun yanında Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyan ve ödeme sürelerinin birer ay geri çekilmesi idi.

Ancak, bu konuda tüm Muhasebeci Mali Müşavirler ve onların Birliği olan TÜRMOB. Bu düzenlemeye tepki göstermiş ve “Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyan ve ödeme sürelerinin birer ay geri çekilmesinin iş yoğunluklarını önemli ölçüde artıracağı” gerekçesiyle sürelerin değişmemesi ve eski şekliyle kalması yönünde hükumet temsilcileri nezdinde çeşitli girişimlerde bulunmuşlardı.

Bu girişimler bu sefer karşılık gördü ve Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyan ve ödeme süreleri eski şekliyle kalmış oldu.

Geçici vergide 4. dönem kaldırıldı. Beyan ve Ödeme süreleri değişmedi

İlgili maddeler şu şekilde yasalaşmıştır.

MADDE 8- 193 sayılı Kanunun 117’nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi, Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.”

MADDE 9- 193 sayılı Kanunun mükerrer 120’nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “altı” ibaresi “üç” ve beşinci fıkrasında yer alan “altışar” ibaresi “üçer” şeklinde değiştirilmiştir.

“Ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümleri uyarınca ilgili hesap döneminin ilk dokuz ayı için belirlenen üçer aylık dönem kazançları üzerinden 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler. Şu kadar ki; 42’nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar geçici vergi matrahına dâhil edilmez. Geçici vergi matrahının hesaplanmasında Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunda düzenlenen indirim ve istisnalar dikkate alınır. Dönem sonundaki mal mevcutları, istenirse sadece kayıtlar üzerinden de tespit edilerek, geçici vergi matrahının hesabında dikkate alınabilir.”

Torba Yasadaki Geçici Vergi ile ilgili maddenin yukarıdaki şekilde yasalaşması sonucu bundan böyle, “Ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümleri uyarınca ilgili hesap döneminin ilk dokuz ayı için belirlenen üçer aylık dönem kazançları üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesindeki  tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi ödeyeceklerdir.”

Yani sonuç olarak Ocak-Mart Dönemi, Nisan-Haziran Dönemi ve Temmuz-Eylül dönemi için Geçici Vergi Beyanı verilecek ve ödenecek, daha önce Ekim-Aralık dönemi için verilen Geçici Vergi Beyanı kaldırılmış olduğundan beyanname verilmeyecek ve yalnızca Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilecektir.

Zaten bu yasadan önce yılı takip eden Şubat ayında 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı yapılmakta, bunu takip eden Mart ayında Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilmekte ve Nisan ayında da Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilmekteydi. Ve bu durumdan Muhasebeci Mali Müşavirler sürekli şikayet etmekteydi.

Böylece bu konudaki düzenleme esas olarak çok faydalı olmuştur diyebiliriz.

Yeni Yasanın mükelleflerimize ve ülkemize yararlı olacağını temenni ediyoruz.

KAYNAKÇA:

-7338 Sayılı Yasa

28 Ekim 2021
Captcha işaretlenmemiş.
Yazarın Diğer Yazıları
Gümrük beyannamelerine SMMM, YMM bilgileri istenmesi

26 Kas 2021

Cumhuriyetin önemi (2)

05 Kas 2021

Cumhuriyetin önemi (1)

04 Kas 2021

7338 sayılı (Yeni Torba) yasası yayınlandı

28 Eki 2021

2021 Dünya Güreş Şampiyonası’nın ardından

15 Eki 2021

Yeni torba yasada neler var? (3)

09 Eki 2021

Yeni torba yasada neler var? (2)

08 Eki 2021

Yeni torba yasada neler var? (1)

07 Eki 2021

Uzatılan vergi affı süresi ay sonunda sona eriyor

14 Eyl 2021

2020 Tokyo Olimpiyatları’nın ardından

03 Eyl 2021