Cadde ve sokaklarda LED’li yol aydınlatma armatürleri kullanılacak

projelerin desteklenmesi çerçevesinde yapılacak başvurular 25 Haziran 2014 itibarıyla 5 proje ile sınırlı olacak.

Haber Merkezi > Teknoloji - 25 Mart 2014
Endüstriyel işletmelerde verimlilik artırıcı projelerin desteklenmesi çerçevesinde yapılacak başvurular 25 Haziran 2014 itibarıyla 5 proje ile sınırlı olacak. Endüstriyel işletmelerin daha önceki başvuru dönemlerinde destekleme kararı alınmış ve uygulaması halen devam eden projeleri bu sayıya dahil edilecek. Ancak, uygulamasının tamamlandığı yazılı olarak Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bildirilen projeler bu sayıya dahil edilmeyecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yönetmelik ile proje yerinden üretim bileşeni (PYÜB), endüstriyel işletmenin enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılamak maksadıyla kurulan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim sistemlerini veya mikrokojenerasyon veya verimi Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan Tebliğ ile belirlenen asgari verimlilik gereksinimlerini sağlayan kojenerasyon sistemleri olarak tanımlandı.
Enerji yöneticisi görevlendirmekle veya enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü endüstriyel işletmelerdeki, organize sanayi bölgelerindeki ve binalardaki enerji yönetimi sistemleri, belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı’na uygun şekilde oluşturulacak.
Etüt-proje eğitimlerinin toplam süresi 120 ders saatinden az olamayacak. Teorik olarak verileceği belirtilen konuları içerecek şekilde oluşturulan eğitim programı çerçevesinde dersliklerde sınıf eğitimleri veya internet üzerinden uzaktan eğitimler düzenlenecek ve bu konular için ayrılan toplam süre, toplam eğitim süresinin üçte birinden fazla olamayacak. Bu eğitimlere katılım isteğe bağlı olacak. Ancak, uygulamalı olarak verileceği belirtilen konuları içerecek şekilde oluşturulan eğitim programının süresi 80 ders saatinden az olamayacak ve bu sürenin en az 70 ders saatlik kısmına devam etme zorunluluğu bulunacak.
Belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olmak üzere başvuru yapıldığına dair, başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belge sunan endüstriyel işletmelerin başvuruları kabul edilecek. Ancak, başvuru kabul edilmiş, değerlendirilmiş ve desteklenmesi kararlaştırılmış olsa dahi, sözleşmenin imzalanmasını takip eden 2 yıl içinde bu belgeye sahip olunmadıkça destek ödemesi yapılmaz. Bu durumundan dolayı destek ödemesi yapılmayan endüstriyel işletme herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacak.
25 Haziran 2014 itibarıyla başvurular beş proje ile sınırlı olacak. Endüstriyel işletmelerin daha önceki başvuru dönemlerinde destekleme kararı alınmış ve uygulaması halen devam eden projeleri bu sayıya dahil olacak. Ancak, uygulamasının tamamlandığı yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirilen projeler bu sayıya dahil edilmeyecek.
Komisyonun uygun bulduğu proje bileşenleri üzerinde yerinde inceleme yapılacak.Yerinde yapılan inceleme kapsamında, uygulanmış veya uygulanmasına başlanmış proje bileşenleri ile projede belirtilen ekipman veya sistemlerden mevcut olmayanlar inceleme raporunda belirtilir ve bunlara ilişkin proje bileşenleri de değerlendirmeye alınmayacak. 
Uygulanacak destek miktarının hesaplanmasında yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış ve proje başvuru tarihinden sonra düzenlenmiş olan fatura bilgileri esas alınacak. Gerçekleşen proje bedelinin (KDV hariç) kabul edilen proje bedelinden fazla olması durumunda, kabul edilen proje bedelinin en fazla yüzde 10 artırımlı değerini geçmeyecek proje bedeli üzerinden yapılan hesaplamalara göre destek ödemesi yapılacak. Gerçekleşen proje bedeli hiç bir surette KDV hariç 1 milyon Türk lirasını aşamayacak. 

Belgelendirmek kaydıyla, işletmeye alındığı tarih itibarıyla beş yılını tamamlayamadığı için referans enerji yoğunluğu hesaplanamayan endüstriyel işletmeler için referans enerji yoğunluğu, son üç yıldaki enerji yoğunluklarının ortalaması olarak alınacak.
Gönüllü anlaşma yapan tüzel kişilerin endüstriyel işletme içinde tükettikleri enerjiden; atıkları modern yakma teknikleri ile ısı ve elektrik enerjisine dönüştüren tesislerinde, verimi Bakanlık tarafından tebliğ ile belirlenen asgari verim değerinin üzerinde olan ve yurt içinde imal edilen kojenerasyon tesislerinde veya hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş veya biyokütle kaynaklarını kullanarak ürettikleri enerji, bu tesislerin anlaşma dönemi içinde işletmeye alınması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere enerji yoğunluğu hesabında endüstriyel işletmenin yıllık toplam enerji tüketimi miktarından düşülecek. Toplam maliyetinin yüzde 70’ten fazlasını oluşturan kısımlarının yurt içinde yapılan imalatlarla karşılandığı yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış belgelerle ortaya konulan kojenerasyon tesisleri, yurt içinde imal edilmiş sayılacak. 
Belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olmak üzere başvuru yapıldığına dair, başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belge sunan endüstriyel işletmelerin başvuruları kabul edilecek. Ancak, başvuru kabul edilmiş, değerlendirilmiş ve desteklenmesi kararlaştırılmış olsa dahi, sözleşme döneminin bitiminden önce bu belgeye sahip olamayanlara destek ödemesi yapılmayacak. Bu durumundan dolayı destek ödemesi yapılmayan endüstriyel işletme herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacak.
Yol aydınlatmalarında, değişik yol tipleri için güvenlik ve konfor açısından sağlanması gereken aydınlatma sınıfları ve kriterlerine uyulacak.Ancak, çevreden kaynaklanan aydınlatmanın etkisi dikkate alınarak belirlenen limitler aşılabilecek. Genel veya açık alan aydınlatma kapsamına giren yol, cadde, sokak, alt ve üst geçit ve meydan aydınlatmalarında şeffaf cam tüplü yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar, LED’li yol aydınlatma armatürleri kullanılacak. 
Park ve bahçe aydınlatması amacıyla kullanılan aydınlatma sistemlerinde elektronik balastlı floresan, kompakt floresan lambalar veya LED’li armatürler kullanılacak. Park ve bahçe aydınlatmalarında sadece yol, oturma grubu, spor oyun araçları, otopark ve güvenlik gerektiren kısımlar aydınlatılacak. Dış aydınlatmada tercih edilecek lamba ve armatürler, rantabiliteye göre seçilecek.Rantabilite hesaplarının, lamba ve armatür ömrünü içeren enerji sarfiyatı ile işletme ve bakım giderlerini de içerecek şekilde yapılarak proje dosyasında ibrazı esas olacak.
Kamu bina ve kampüslerinde yapılacak aydınlatmalarda lamba ve armatür rantabilitesi “asgari 10 yılı içeren enerji sarfiyatı ile işletme ve bakım giderleri, ilk yatırım maliyeti” değerlendirilerek tespit edilecek.Proje onaylarında bu hesapların aranması zorunlu olacak. 

-
Bugüne kadar sanayi veya bina sektörlerine yönelik düzenlenen enerji yöneticisi eğitimlerine katılan ve eğitime katıldığı dönemde enerji yöneticisi sertifikası verilmesi için istenen koşulları sağladığını belgeleyebilen, bu Yönetmelik kapsamında enerji yöneticisi sertifikası verilecek kişiler için tanımlanmış alanlarda en az lisans eğitimi almış kişilere, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları halinde, başkaca bir koşul aranmaksızın sanayi enerji yöneticisi sertifikası veya bina enerji yöneticisi sertifikası verilecek. Sanayi ve bina sektörleri için ayrı ayrı düzenlenmiş olan enerji yöneticisi sertifikaları ilgili sektörde kullanılmak kaydıyla geçerli olacak.Bu şekilde adı geçen sektörlerden sadece birisi için enerji yöneticisi sertifikası almış olanların diğer sektörde enerji yöneticisi olarak görev yapmak istemesi halinde bahse konu sektör için ayrı bir enerji yöneticisi sertifikası verilmeyecek.Bu kişilere, bu Yönetmelik kapsamında tanımlanan ve sanayi ve bina sektörleri için geçerli olacak şekilde ve belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde enerji yöneticisi sertifikası verilecek. Bu esaslar şöyle olacak: 
“-Sanayi ve bina sektörleri için her iki enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişilerin yazılı istekleri üzerine, eski sertifikaları geri alınmak suretiyle ve başkaca bir şart aranmaksızın, bu Yönetmelik kapsamında tanımlanmış ve sanayi ve bina sektörlerinde geçerli olacak şekilde enerji yöneticisi sertifikası verilecek. 
-Sanayi veya bina sektörlerinden sadece birisi için enerji yöneticisi sertifikası sahibi olup, enerji yöneticisi sertifikası sahibi olmadığı diğer sektörde de enerji yöneticisi olarak görev yapmak isteyenlere, Genel Müdürlük tarafından bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen merkezi sınavlara girmeleri ve başarılı olmaları halinde, enerji yöneticisi eğitimlerine devam şartı aranmaksızın, ancak sınav ücreti ve sertifika bedeli alınmak kaydıyla, bu Yönetmelik kapsamında tanımlanmış ve sanayi ve bina sektörlerinde geçerli olacak şekilde enerji yöneticisi sertifikası verilecek. Girdiği ilk sınavda başarılı olamayanlara en fazla bir kez daha sınava girme hakkı tanınacak. Girdiği her iki sınavda da başarılı olamayanların her iki sektörde geçerli olacak şekilde enerji yöneticisi sertifikası almak üzere merkezi sınavlara girebilmeleri için, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen enerji yöneticisi eğitimlerine katılmaları ve gerekli yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekecek.” 

Captcha işaretlenmemiş.
Diğer Haberler
'Dijital Benim İşim'de ilk mezunların istihdam süreci başladı
'Dijital Benim İşim'de ilk mezunların istihdam süreci başladı
Teknolojinin 5 devi yılın ilk çeyreğinde yüzde 42 büyüdü
Teknolojinin 5 devi yılın ilk çeyreğinde yüzde 42 büyüdü
Sürücüsüz taksiler 2023 yılında gelecek
Sürücüsüz taksiler 2023 yılında gelecek
LG, akıllı telefon pazarından çekildi
LG, akıllı telefon pazarından çekildi
SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı Starship aracının 4. deneme uçuşu da başarısız oldu
SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı Starship aracının 4. deneme uçuşu da başarısız oldu
Apple iPhone 12 Pro Max yılın en iyi akıllı telefonu seçildi
Apple iPhone 12 Pro Max yılın en iyi akıllı telefonu seçildi
Yapay zeka, sağlık ve biyoloji alanında fayda sağlayacak
Yapay zeka, sağlık ve biyoloji alanında fayda sağlayacak
Samsung, otomobilleri parmak iziyle çalıştıracak
Samsung, otomobilleri parmak iziyle çalıştıracak
WhatsApp, iOS9 güncellemesine sahip iPhone'lardan desteğini çekti
WhatsApp, iOS9 güncellemesine sahip iPhone'lardan desteğini çekti
SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi
SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi
Türkiye yaz sonunda uzay sınırını aşacak roketi ateşleyecek
Türkiye yaz sonunda uzay sınırını aşacak roketi ateşleyecek
Apple, iMac Pro’yu artık üretmeyecek
Apple, iMac Pro’yu artık üretmeyecek
İngiltere'de 'uçan gemi' görüntülendi
İngiltere'de 'uçan gemi' görüntülendi
WhatsApp, 24 saat içinde kaybolacak süreli mesaj özelliğini test ediyor
WhatsApp, 24 saat içinde kaybolacak süreli mesaj özelliğini test ediyor
Çin’in uzay aracı Tianwen-1 Mars’ın ilk fotoğraflarını yayınladı
Çin’in uzay aracı Tianwen-1 Mars’ın ilk fotoğraflarını yayınladı
HKÜ öğrencileri, 3 boyutlu oyun geliştirdi
HKÜ öğrencileri, 3 boyutlu oyun geliştirdi
Ford, 2030 yılında tamamen elektrikli araç üretimine geçiyor
Ford, 2030 yılında tamamen elektrikli araç üretimine geçiyor
Katlanabilir ıphone 2023’te
Katlanabilir ıphone 2023’te
SpaceX'in uzay aracı iniş sırasında patladı
SpaceX'in uzay aracı iniş sırasında patladı
SpaceX uzaya ilk sivil uçuşunu bu yıl gerçekleştirmeyi planlıyor
SpaceX uzaya ilk sivil uçuşunu bu yıl gerçekleştirmeyi planlıyor
Tim Cook 'müjde'yi verdi: 'Hazır olun, yeni bir şeyler geliyor'
Tim Cook 'müjde'yi verdi: 'Hazır olun, yeni bir şeyler geliyor'
Elon Musk: En iyi karbon yakalama teknolojisi sistemine 100 milyon dolar bağış yapacağım
Elon Musk: En iyi karbon yakalama teknolojisi sistemine 100 milyon dolar bağış yapacağım
Filleri uzaydan sayabilen teknoloji geliştirildi
Filleri uzaydan sayabilen teknoloji geliştirildi
TÜRKSAT 5A uydusu uzaya fırlatıldı
TÜRKSAT 5A uydusu uzaya fırlatıldı
Samsung, Android 11 güncellemesi alacak telefon modellerini duyurdu
Samsung, Android 11 güncellemesi alacak telefon modellerini duyurdu
Bilgisayar ve telefon üreticisi Apple 2024'te otomobil üretecek
Bilgisayar ve telefon üreticisi Apple 2024'te otomobil üretecek
Çinli bilim insanları: 10 milyar kat hızlı kuantum bilgisayar ürettik
Çinli bilim insanları: 10 milyar kat hızlı kuantum bilgisayar ürettik
“Phobiar” uygulaması Google Play Store ve App Store’da yayınlandı
“Phobiar” uygulaması Google Play Store ve App Store’da yayınlandı
Dijital dönüşüm Covid-19’la birlikte hız kazandı
Dijital dönüşüm Covid-19’la birlikte hız kazandı
Üç saatlik rekor hızla istasyona ulaştılar
Üç saatlik rekor hızla istasyona ulaştılar
Apple, iPhone 12'yi tanıttı
Apple, iPhone 12'yi tanıttı
iPhone 12, 5G teknolojisiyle tanıtılacak
iPhone 12, 5G teknolojisiyle tanıtılacak
'Uçan Araba' tasarımı ile Türkiye birinciliği ödülü aldılar
'Uçan Araba' tasarımı ile Türkiye birinciliği ödülü aldılar
Google duyurdu: Android telefonlar depremi ölçebilecek
Google duyurdu: Android telefonlar depremi ölçebilecek
Mobil oyun indirme oranları arttı
Mobil oyun indirme oranları arttı
Mobil oyun projesine 1.8 milyon TL yatırım desteği
Mobil oyun projesine 1.8 milyon TL yatırım desteği
Artan teknoloji bağımlılığı, kas gelişimini engelliyor
Artan teknoloji bağımlılığı, kas gelişimini engelliyor
Kızılötesi Bölge’de çalışan led projektör mercek geliştirildi
Kızılötesi Bölge’de çalışan led projektör mercek geliştirildi
Koronavirüs sürecinde teknoloji şirketleri büyüdü
Koronavirüs sürecinde teknoloji şirketleri büyüdü
“Ayakkabı Dezenfektan Aleti” fikri ile birinci oldu
“Ayakkabı Dezenfektan Aleti” fikri ile birinci oldu
Gaziantep birincisi, Türkiye 23’üncüsü oldu
Gaziantep birincisi, Türkiye 23’üncüsü oldu
SpaceX, tarihte ilk defa uzaya insan yollayan özel şirket
SpaceX, tarihte ilk defa uzaya insan yollayan özel şirket
Yapay zeka teknolojisiyle çalışan ilk tomografi cihazı
Yapay zeka teknolojisiyle çalışan ilk tomografi cihazı
Evde teknoloji ile kal
Evde teknoloji ile kal
“Biyolojik Örnek Alma” ve “Entübasyon” kabinleri üretiliyor
“Biyolojik Örnek Alma” ve “Entübasyon” kabinleri üretiliyor
Akıllı telefon bağımlılığı beyne hasar veriyor
Akıllı telefon bağımlılığı beyne hasar veriyor
Tek kullanımlık solunum cihazı projesi TÜBİTAK’ın onayıyla başladı
Tek kullanımlık solunum cihazı projesi TÜBİTAK’ın onayıyla başladı
WatchX’in tasarımcıları başarı hikayelerini anlattı
WatchX’in tasarımcıları başarı hikayelerini anlattı